Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden voor niet geschreven aanzien.

 2. Onze offertes inzake webdesign, webhosting, het verhuren van ruimtes om publiciteit te maken via het internet en/of andere prestaties worden gedaan zonder enige verbintenis aangaande leverings- of uitvoeringstermijn; deze worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding daarvan kan geen aanleiding geven tot verbreking of beëindiging van de overeenkomst. In geval van overmacht (o.a. brand, staking, machinebreuk,…) kan de levering uitgesteld of zelfs geannuleerd worden.

 3. De offerteprijzen zijn slechts geldig voor de aangegeven periode. Voor later uit te voeren werken / leveringen is prijsaanpassing steeds mogelijk.

 4. Voorontwerpen en ontwerpen die worden aangevraagd, zullen enkel tegen betaling worden opgemaakt. Wanneer de opdracht uiteindelijk wordt gegund aan acrona, dan zal voor het ontwerp geen vergoeding worden aangerekend.

 5. Het copyright en eventuele auteursrechten op de geleverde goederen blijft de eigendom van acrona, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 6. De klant zal zich er uitdrukkelijk van onthouden zelf of door tussenkomst van derden aanpassingen aan te brengen aan de door acrona ontwikkelde producten, behoudens voorafgaandelijke, andersluidende schriftelijke overeenkomst. Alle aanpassingen dienen door acrona te worden uitgevoerd, dit tegen uurloon.

 7. acrona is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de door de klant geplaatste publiciteit noch voor het onrechtmatig gebruik bij webhosting. De klant verbindt er zich alleszins toe in geval van webhosting of reclameverhuur, geen teksten, publicaties, logo’s, zinnebeelden te gebruiken welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.

 8. Eventuele klachten dienen ons binnen de 8 dagen na levering te bereiken, dit per aangetekende brief. De klacht dient voldoende duidelijk te worden omschreven teneinde ons toe te laten volledig kennis te nemen van de problemen. Laattijdige en/of niet gedetailleerde protesten zullen niet aanvaard worden. Na levering zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door derden, door weersomstandigheden, door toeval of door overmacht.

 9. In geval van eventuele schade aan de computerinstallatie of –programma’s bij de klant, beperkt de verantwoordelijkheid van acrona zich strikt tot het herstellen / vervangen / verbeteren van de geleverde design / hosting / reclameverhuur, zonder dat eventuele schade aan de installaties zelf van de klant tot bijkomende schadevergoeding lastens acrona kan leiden.

 10. De facturen zijn -behoudens andersluidend beding in de bijzondere verkoopsvoorwaarden- contant betaalbaar, zonder korting. Elke factuur die niet wordt betaald tegen de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een rente van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Tevens zal van rechtswege op elke onbetaalde factuur een verhoging worden toegepast van 10% (met een minimum van 100,00 € en een maximum van 2.500,00 €), dit ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding. Het aanvaarden van wissels betekent niet dat afstand wordt gedaan van het rente- of verhogingsbeding.

 11. Wanneer bepaalde facturen onbetaald zijn gebleven, behouden wij ons het recht voor verdere werken / leveringen /verhuringen uit te stellen tot alle openstaande facturen volledig werden vereffend.

 12. Indien de BTW-regeling onrechtmatig of verkeerdelijk werd opgegeven door de koper, zijn de daaruit voortvloeiende kosten uitsluitend voor rekening van de koper.

 13. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, meer bepaald het Vredegerecht Torhout, de rechtbank van eerste aanleg Brugge en de rechtbank van koophandel Brugge, afdeling Oostende.