Algemene Voorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden voor niet geschreven aanzien

Art. 1        Aanleveringen
Art. 1.1     De klant is verplicht om Acrona BV te voorzien van teksten en beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of teksten voor de website) wanneer dit door Acrona BV wordt verlangd, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
Art. 1.2     Acrona BV is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in geval van nalatigheid of frequent uitstel van de aanlevering.

Art. 2        Gebruik en licentie
Art. 2.1     Alle door Acrona BV ontwikkelde code en ontwerpen blijven eigendom van Acrona BV. De klant verkrijgt hiervoor uitsluitend de gebruiksrechten.
Art. 2.2     Het is in geen geval toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Acrona BV wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan het ontwerp, de functionaliteiten of de software van de website. Tevens is het niet toegestaan om zonder toestemming door Acrona BV gemaakte ontwerpen of software te hergebruiken.
Art. 2.3     Acrona BV heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht om ontwerpen of concepten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Art. 3        Hosting en domeinregistraties
Art. 3.1     Acrona BV verzorgt de hosting voor de website(s) van haar klanten, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele downtime hiervan. Bij een storing die zich langer voordoet dan vijftien minuten zullen wij contact op nemen met onze hosting provider. Acrona BV is hierbij gebonden aan de openingstijden van haar hostingprovider.
Art. 3.2     Hostingpakketten worden indien niet schriftelijk anders overeengekomen aangegaan voor een periode van 12 maanden.
Art. 3.3     Domeinnaamregistraties worden aangegaan voor een periode van 12 maanden, indien anders overeengekomen.
Art. 3.4     Acrona BV heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Acrona BV niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Acrona BV zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van Acrona BV kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Art. 3.5     Alle domeinnaamregistraties, contracten of hostingpakketten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Art. 4        Prijswijzigingen
Art. 4.1     Acrona BV behoudt zich het recht om prijswijzigingen van servicepakketten, uurprijzen, hosting en domeinregistraties door te voeren.
Art. 4.2     Wanneer prijswijzigingen zijn doorgevoerd is Acrona BV verplicht dit direct bekend te maken aan de klant. Deze bekendmaking zal per e-mail plaatsvinden.
Art. 4.3     Afgesloten contracten hebben tot einde contractperiode geen effect op prijswijzigingen.

Art. 5        Facturatie en betalingen
Art. 5.1     Acrona BV factureert enkel per e-mail in PDF en/of indien gewenst in UBL formaat. Op vraag van de klant kan de facturatie ook via post.
Art. 5.2     Alle facturen zullen door de klant worden voldaan volgens op de factuur vermelde uiterste vervaldatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het volledige verschuldigde bedrag door Acrona BV is ontvangen.
Art. 5.3     Bij het uitblijven van betaling zal Acrona BV een herinnering sturen die 14 dagen geldig is na het verlopen van de eerste vervaldatum. Hierna volgt een tweede herinnering met een geldigheid van 7 dagen. Hierop volgend zal een aanmaning gestuurd worden en in geval van uitblijvende betaling of persoonlijke reactie zullen de diensten per aangegeven datum onmiddellijk worden opgeschort.
Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Acrona BV een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.
Art. 5.4     Wanneer betaling wederom uitblijft zal Acrona BV de factuur uit handen geven aan het incassobureau.
Art. 5.5     Indien de BTW-regeling onrechtmatig of verkeerdelijk werd opgegeven door de koper, zijn de daaruit voortvloeiende kosten uitsluitend voor rekening van de koper.

Art. 6        Aansprakelijkheid
Art. 6.1     Algemene aansprakelijkheid
Art. 6.1.1  Acrona BV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de door de klant geplaatste publiciteit noch voor het onrechtmatig gebruik bij webhosting. De klant verbindt er zich alleszins toe in geval van webhosting of reclameverhuur, geen teksten, publicaties, logo’s, zinnebeelden te gebruiken welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.
Art. 6.1.2  Acrona BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Acrona BV zijn middelenverbintenissen. Acrona BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
Art. 6.1.3  Acrona BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van hem of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Acrona BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Acrona BV of een aangestelde.
Art. 6.1.4  De aansprakelijkheid van Acrona BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Acrona BV. De totale aansprakelijkheid van Acrona BV, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Acrona BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
Art. 6.1.5  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Acrona BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Art. 6.1.6  Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Acrona BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
Art. 6.1.7  De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
Art. 6.2     Aansprakelijkheid software
Art. 6.2.1  De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Art. 7        Geschillen
Art. 7.1     Eventuele klachten dienen ons binnen de 8 dagen na levering te bereiken, dit per aangetekende brief. De klacht dient voldoende duidelijk te worden omschreven teneinde ons toe te laten volledig kennis te nemen van de problemen. Laattijdige en/of niet gedetailleerde protesten zullen niet aanvaard worden.
Art. 7.2     Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, meer bepaald het Vredegerecht Torhout, de rechtbank van eerste aanleg Brugge en de rechtbank van koophandel Brugge, afdeling Oostende.

Art. 8        Annulatie of opzegging
Art. 8.1     De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Acrona BV zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 35% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Art. 9        Acrona template
Art. 9.1     Alle pakketten zijn gebaseerd op een contractduur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt uw contract stilzwijgend met twaalf maanden verlengd met een opzegtermijn van een drie maanden.
Art. 9.2     De website, inhoud en afbeeldingen zijn in alle gevallen eigendom van Acrona BV, tenzij anders omschreven in de offerte.
Art. 9.3     Het is niet mogelijk om de website mee te nemen na opzegging. De klant moet dus zelf, na toestemming van Acrona BV, zorgen voor het kopiëren van de teksten, afbeeldingen, etc. Het ontwerp van de website kan in geen enkel geval meegenomen worden.
Art. 9.4     Standaard kunnen alleen de kleuren en het logo aan de layout veranderd worden, tenzij anders in de offerte omschreven.
Art. 9.5     Er kunnen tegen het normale uurtarief extra modules geïmplementeerd worden. De kosten hiervan worden niet meegenomen in de jaarlijkse facturatie, maar zal eenmalig gefactureerd worden. Kosten voor de extra module zullen opgenomen worden in de jaarlijkse facturatie.
Art. 9.6     Hostingkosten zijn inbegrepen in het jaarbedrag, tenzij anders omschreven in de offerte.
Art. 9.7     Domeinnaamregistraties zijn inbegrepen in het jaarbedrag (.be, .nl, .com), andere extenties zullen in samenspraak verrekend worden in het jaarlijks te betalen bedrag.
Art. 9.8     Uren buiten het pakket worden apart verrekend tegen standaard tarief

Art. 10      Auteursrechten en vermelding van de naam van Acrona BV
Art. 10.1   Acrona BV is niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake auteursrechten schorst de uitvoering van de opdracht. In ieder geval zal de opdrachtgever Acrona BV vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak van derden.
Art. 10.2   Behoudens indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Acrona BV.

Art. 11      Leveringstermijnen
Art. 11.1   De oplevering van een door Acrona BV gemaakte website zal geschieden volgens een op offerte afgesproken termijn.
Art. 11.2   De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Art. 12      Geheimhoudingsplicht
Art. 12.1   Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 13      Verwerking persoonsgegevens
Art. 13.1   Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Acrona BV, heeft Acrona BV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
Art. 13.2   In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Acrona BV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Art. 14      Wijzigingen algemene voorwaarden
Art. 14.1   Acrona BV behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Hiervan brengen wij onze klanten per e-mail van op de hoogte.

Ook nood aan iets nieuw?
We helpen je graag!