Algemene Voorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hiernavolgende voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden voor niet geschreven aanzien

Aanleveringen

 • De klant is verplicht om Acrona te voorzien van teksten en beeldmateriaal (bijvoorbeeld foto’s of teksten voor de website) wanneer dit door Acrona wordt verlangd, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen.
 • Acrona is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in geval van nalatigheid of frequent uitstel van de aanlevering.

Gebruik en licentie

 • Alle door Acrona ontwikkelde code en ontwerpen blijven eigendom van Acrona. De klant verkrijgt hiervoor uitsluitend de gebruiksrechten.
 • Het is in geen geval toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Acrona wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan het ontwerp, de functionaliteiten of de software van de website. Tevens is het niet toegestaan om zonder toestemming door Acrona gemaakte ontwerpen of software te hergebruiken.
 • Acrona heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht om ontwerpen of concepten te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Hosting en domeinregistraties

 • Acrona verzorgt de hosting voor de website(s) van haar klanten, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele downtime hiervan. Bij een storing die zich langer voordoet dan vijftien minuten zullen wij contact op nemen met onze hosting provider. Acrona is hierbij gebonden aan de openingstijden van haar hostingprovider.
 • Hostingpakketten worden indien niet schriftelijk anders overeengekomen aangegaan voor een periode van 12 maanden.
 • Domeinnaamregistraties worden aangegaan voor een periode van 12 maanden, indien anders overeengekomen.
 • Acrona heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Acrona niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Acrona zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van Acrona kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Alle domeinnaamregistraties, contracten of hostingpakketten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

Prijswijzigingen

 • Acrona behoudt zich het recht om prijswijzigingen van servicepakketten, uurprijzen, hosting en domeinregistraties door te voeren.
 • Wanneer prijswijzigingen zijn doorgevoerd is Acrona verplicht dit direct bekend te maken aan de klant. Deze bekendmaking zal per e-mail plaatsvinden.
 • Afgesloten contracten hebben tot einde contractperiode geen effect op prijswijzigingen.

Offertes

 • Alle offertes worden opgemaakt exclusief BTW.

Facturatie en betalingen

 • Acrona factureert enkel per e-mail in PDF en/of indien gewenst in UBL formaat. Op vraag van de klant kan de facturatie ook via post.
 • Alle facturen zullen door de klant worden voldaan volgens op de factuur vermelde uiterste vervaldatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het volledige verschuldigde bedrag door Acrona is ontvangen.
 • Bij het uitblijven van betaling zal Acrona een herinnering sturen die 14 dagen geldig is na het verlopen van de eerste vervaldatum. Hierna volgt een tweede herinnering met een geldigheid van 7 dagen. Hierop volgend zal een aanmaning gestuurd worden en in geval van uitblijvende betaling of persoonlijke reactie zullen de diensten per aangegeven datum onmiddellijk worden opgeschort. Wanneer betaling wederom uitblijft zal Acrona de factuur uit handen geven aan het incassobureau.
 • Indien de BTW-regeling onrechtmatig of verkeerdelijk werd opgegeven door de koper, zijn de daaruit voortvloeiende kosten uitsluitend voor rekening van de koper.

Aansprakelijkheid

 • Acrona is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de door de klant geplaatste publiciteit noch voor het onrechtmatig gebruik bij webhosting. De klant verbindt er zich alleszins toe in geval van webhosting of reclameverhuur, geen teksten, publicaties, logo’s, zinnebeelden te gebruiken welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden.

Geschillen

 • Eventuele klachten dienen ons binnen de 8 dagen na levering te bereiken, dit per aangetekende brief. De klacht dient voldoende duidelijk te worden omschreven teneinde ons toe te laten volledig kennis te nemen van de problemen. Laattijdige en/of niet gedetailleerde protesten zullen niet aanvaard worden.
 • Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, meer bepaald het Vredegerecht Torhout, de rechtbank van eerste aanleg Brugge en de rechtbank van koophandel Brugge, afdeling Oostende.

Annulatie of opzegging

 • De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Acrona BV zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 35% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

  Acrona template

  Voorwaarden:

  • Alle pakketten zijn gebaseerd op een contractduur van minimaal twaalf maanden. Na deze periode wordt uw contract stilzwijgend met twaalf maanden verlengd met een opzegtermijn van een drie maanden.
  • De website, inhoud en afbeeldingen zijn in alle gevallen eigendom van Acrona, tenzij anders omschreven in de offerte.
  • Het is niet mogelijk om de website mee te nemen na opzegging. De klant moet dus zelf, na toestemming van Acrona, zorgen voor het kopiëren van de teksten, afbeeldingen, etc. Het ontwerp van de website kan in geen enkel geval meegenomen worden.
  • Standaard kunnen alleen de kleuren en het logo aan de layout veranderd worden, tenzij anders in de offerte omschreven.
  • Er kunnen tegen het normale uurtarief extra modules geïmplementeerd worden. De kosten hiervan worden niet meegenomen in de maand facturatie, maar zal eenmalig gefactureerd worden.
  • Hostingkosten zijn inbegrepen in het jaarbedrag, tenzij anders omschreven in de offerte.
  • Domeinnaamregistraties zijn inbegrepen in het jaarbedrag (.be, .nl, .com), andere extenties zullen in samenspraak verrekend worden in het jaarlijks te betalen bedrag.
  • Uren buiten het pakket worden apart verrekend tegen standaard tarief

  Auteursrechten en vermelding van de naam van Acrona

  • Acrona is niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake auteursrechten schorst de uitvoering van de opdracht. In ieder geval zal de opdrachtgever Acrona vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak van derden.
  • Behoudens indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van Acrona.

  Leveringstermijnen

  • De oplevering van een door Acrona gemaakte website zal geschieden volgens een op offerte afgesproken termijn.
  • De leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Bij laattijdige levering heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

  Wijzigingen algemene voorwaarden

  • Acrona behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Hiervan brengen wij onze klanten per e-mail van op de hoogte.

  De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang
  Otomaties Comm. V zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits
  betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs,
  met een minimum van 500 EUR.